بزرگترین مشکل دنیا اینه که

بزرگترین مشکل دنیا اینه که جاهلان مطمئن هستند و عاقلان مردد.

 

فانون:جامعه های عقب مانده ، یک سرنوشت مشابه دارند،یک نیازو یک انتخاب مشابه، زیرا در برابر قدرت مشابه قرار گرفته اند، و دربرابر یکزمان مشترک- یا باید "فکر" را اول انتخاب کنند، و یا " تمدن بدون فکر" را.


زمین را انسانهای راست اندیش و درست کردار به میراث می برندو محکومین زمین ، رهبران زمان می شوند، و وارثان تاریخ. (قرآن)


یافتن نقص در افراد ، در حکومت ها ودر پروردگار آسان تر استتا دیدن ارزش و اهمیت واقعی آن ها. (هگل)


همواره این را بران که تک تک انسان ها هدفند، آن ها را هرگزوسیله اهداف خود قرار مده. (کانت)


آری مصلحت. این تازیانه شومیکه همیشه بر گرده " حقیقت " مینواخته اند!! مصلحت تیغی که زرنگ ها همواره با آنحقیقت را ذبح می کرده اند ذبح شرعی روبه قبله به نام خدا قربانی طیب و طاهر و گوشتحلال!!

/ 1 نظر / 88 بازدید
صادق

سلام...خوب می نويسين...موفق باشين.