راه اینجاست

غافل : ندونه و ندونه که نمیدونه  جهل مرکبجهل بسیطآگاهی می داند و نمی داند که می داندمی داند و می داند که می داندتامل و تفکرآنکس که نداند که نداند که نداند در جهل مرکب ابد الدهربه مقصد برساندب ن ب بیدارش نمایید بلکه این خفته  ب ب ب حذف خرد از گنبد گردون به ..سقراط: اگر نمی ترسیدم که مردم آتن مرا پس از گفتن این حرف مواخذه نمی کنند  ... می گفتم و روم می شد که بگم و اذعان کنم :"نمی دانم"دیگه ته ته اش بدون وحی و کلام و راه خدا میشه سقراط ندیدین که این همه عالم با علم لدنی به جایی از معرفت الهی دست یافتن که هیچ عقل بشری به تنهایی نمی تونه

/ 0 نظر / 86 بازدید